“ISOLATION” by Sergey Vinogradov

“ISOLATION” by Sergey Vinogradov

PHOTOGRAPHER: Sergey Vinogradov
MODEL: Alexander Sheremetyev

Instagram