“TAKE MY HEART…” by Sergey Vinogradov

“TAKE MY HEART…” by Sergey Vinogradov

PHOTOGRAPHER: Sergey Vinogradov
MODEL: Egor K. Byvshev